แน้วโน้มรางวัลของประสิทธิ์

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2012 inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์,inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์,exจินตพร หนิ้วอินปั๋น,"การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ 4 วิธี สำหรับความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด ในภาคกลาง ของประเทศไทย", รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับดีเด่น, กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, Feb 17 2012