แน้วโน้มรางวัลของอนุรักษ์

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 2
2013 inนายอนุรักษ์ เครือคำ,exHematulin, Rattiyaporn,exAklrataweethong, Panida,"การศึกษาแนวทางและความตระหนักในการอนุรักษ์แมลงทับแบบยั่งยืน", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ปี 2554 (รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ), , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 26 2013
2019 inนายอนุรักษ์ เครือคำ,"TiO2 coated on PVDF membrane for dye wastewater treatment by a photocatalytic membrane", ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่มีค่า Impact Factor สูงในระดับวิทยาเขต, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, Aug 15 2019