Person Image

  Education

  • ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วท.บ.(ศึกษาศาสตร์-เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538

  แน้วโน้มรางวัลของอภิชาติ

  Conference Award

  รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

  Publish Year Conference Award 10
  2008 inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์,inดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, รองศาสตราจารย์,inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์,"การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรวิชาบูรณาการพหุสาระด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมสำหรับชั้นประถมศึกษา", รางวัลคุณภาพงานวิจัยระดับดี สาขาศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 8 2008
  2012 inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์,"รูปแบบการขับเคลื่อนกลุ่มพลังเยาวชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อสืบสานงานการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านพุเตย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี", งานวิจัยดีเด่น , สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.), Feb 17 2012
  2013 exพงศ์ธนัสม์ สาตะรักษ์,exนฤมล ช่างดี,exภาพิมน สุดงาม,exเมธี ขันทอง,exรุจา วิวัฒน์,exนริศา ประกอบศิลป์,exธนิตตา จันทนไพรบูรณ์,exกมลทิพย์ บัวแดง,exกฤติกา ทรัพย์แสนดี,exอลิษา เต่าทอง,inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์,"การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ “ปลาสวย ในน้ำใส” โดยใช้แหล่งเรียนรู้ “สวนเกษตร”เป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", รางวัลคุณภาพงานวิจัยระดับชมเชย, ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 6 2013
  2014 inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์,inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์,inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์,exพิมพ์ชนก ตัณฑะเตมีย์,exรุจิรา มหาแก้ว,exเรณู บุญเหลือ,exธิติรส บำรุงศิลป์,exสุธาธินี อุดม,exสรารัตน์ รื่นรวย,exชญานิษฐ์ ชูรัตน์,exสกุนต์ อยู่กลัด,exวรวลัญช์ มูลละออง,exจารุวรณ หล่อเงิน,exมินตรา แตงระย้า,"การพัฒนาหลักสูตรเปิดโลกความหลากหลายแมลงทางการเกษตร แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", งานวิจัยระดับดี, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 8 2014
  2015 inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์,inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์,inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์,"การพัฒนาศักยภาพของนิสิตครูในการจัดการเรียนรู้ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมโดยใช้สวนเกษตรเป็นฐาน", รางวัลงานคุณภาพงานวิจัยระดับดีเด่น, ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 8 2015
  2015 inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์,inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์,inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์,"การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ “เกษตรพอเพียง” แบบเรียนร่วมชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก", รางวัลงานวิจัยคุณภาพระดับดี, ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 8 2015
  2016 inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์,"A Knowledge Management Model for Local Wisdom in Bamboo Shoot Preservation Processing in Western Local Community of Thailand", The Best Paper Award, -, Department of Human and Community Resource Development, Faculty of Education and Development Sciences, Kasetsart University in collaboration with National University of Laos, National Chung Cheng University, The Network NGO-Business Partnerships, and Human Resource Development Association (Thailand , May 27 2016
  2016 exบัณฑิต ทองสงฆ์,exยุทธนา กาเต็ม,exเสกสรรค์ สนวา,exสุธานี มะลิพันธ์,exกฤษฎา สิริพัฒนโชติกุล,exรจนา นิลมานนท์,exวิภานันท์ ม่วงสกุล,exบวร ทรัพย์สิงห์,inดร.วราภรณ์ คำทับทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ระวี จูฑศฤงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,exศุกลักษณ์ อธิคมสุวรรณ,inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์,"กระบวนการเรียนรู้ในการทำศาลพระภูมิของชุมชนห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม", รางวัลงานวิจัยเชิงคุณภาพ ระดับชมเชย , ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 8 2016
  2016 inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์,"เจตคติต่อวิชาชีพครูเกษตรของนิสิตฝึกสอน สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", รางวัลงานวิจัยคุณภาพระดับดีเด่น, ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์, มหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 8 2016
  2017 inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์,inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์,inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์,inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์,exนายณภัทร ทองมั่ง,exนางสาวนันทนา จิตรแก้ว,"การพัฒนาความรู้และความตระหนักในการจัดการขยะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมผ่านการมีส่วนร่วมระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชน", รางวัลงานวิจัยคุณภาพ ระดับดีเด่น, ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขคกำแพงแสน, Dec 7 2017