Person Image

  Education

  • ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
  • อ.ม.( ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย
  • ศศ.บ. (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย

  แน้วโน้มรางวัลของธันวพร

  Conference Award

  รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

  Publish Year Conference Award 1
  2018 inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ธันวพร เสรีชัยกุล, อาจารย์,inนางสาวจริยา สุพรรณ,"นิทานเรื่องนางสิบสองพระรถเมรี: การถ่ายทอดเรื่องเล่าพื้นบ้านในอุษาคเนย์", รางวัลชมเชย ผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 30 2018