แน้วโน้มรางวัลของยงยุทธ

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ 4 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 4
2008 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2550", สาขาเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Apr 30 2008
2009 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์,"นักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภายในสูงสุด ปี ๒๕๕๒ อันดับ ๑", , คณะวนศาสตร์, Dec 25 2009
2010 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์,"ผลงานวิจัยตีพิมพ์สูงสุดในวารสารมาตรฐานสากลสูงสุด ปี ๒๕๕๓", , คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Dec 23 2010
2016 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 15 2016

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 3
2007 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์,"รางวัลตีพิมพ์ผลงานมากที่สุดในปี พ.ศ. 2550", รางวัลตีพิมพ์ผลงานมากที่สุดในปี พ.ศ. 2550, , คณะวนศาสตร์, Dec 28 2007
2011 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์,exAlkemade, R,exVerburg, PH,"Projecting Land-Use Change and Its Consequences for Biodiversity in Northern Thailand", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 20 2011
2011 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์,exPattanavibool, A,exGale, GA,exReed, DH,"Improving the viability of large-mammal populations by using habitat and landscape models to focus conservation planning", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 20 2011