Person Image

  Education

  • วท.บ.(สถิติ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2526
  • วท.ม.(สถิติ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2530

  แน้วโน้มรางวัลของพิศมัย

  Honor Award

  ประกาศเกียรติคุณ 1 ปีล่าสุด

  Publish Year Honor Award 1
  2014 inนางพิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลชมเชย ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภทการนำเสนอแบบโปสเตอร์", , สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, May 2 2014

  Conference Award

  รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

  Publish Year Conference Award 1
  2014 inนางพิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์,"การพยากรณ์ยอดขายขนมเปี๊ยะด้วยเทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา", รางวัลชมเชยในการเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภทการนำเสนอแบบโปสเตอร์, , มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, May 2 2014