แน้วโน้มรางวัลของศิริลักษณ์

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2014 exกนกอร สุวรรณศิลป์,inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์,inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล,"การตรวจสอบฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ในเนื้อสัตว์ที่ผ่านกระบวนการปรุงสุกโดยวิธีทดสอบการกลายพันธุ์แบบย้อนกลับในแบคทีเรีย", รางวัลที่ ๒ ด้านการวิจัยและงานประจำ, คุ้มครองผู้บริโภค, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, Mar 28 2014