แน้วโน้มรางวัลของสุธีร์

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2008 exR. Samuel,exJ. Munzinger,exB. Wallnoefer,exF. Forest,exM.W. Chase,inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"วิวัฒนาการ และรูปแบบของความหลากหลายของพืชในเขต Biodiversity Hotspots จากข้อมูลวิวัฒนาการเชิงโมเลกุล: กรณีศึกษาของพรรณไม้สกุลมะเกลือ", การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ดีเด่น, , คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 11 2008