แน้วโน้มรางวัลของโกศล

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 5
2010 exนายสมชาย โพธิสาร,exนายบรรจง ชัยขุนพล,exนายศักดิ์ชัย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ,inนายสมชัย ลิ่มอรุณ,inนายธำรงศิลป โพธิสูง,inนางสาวสดใส ช่างสลัก,inนายโกศล เกิดโภคทรัพย์,"การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมทางการค้าในไร่เกษตรกรจังหวัดตาก", รางวัลที่ 1 การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์, พืช, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 3 2010
2012 exบรรจง ชัยขุนพล,exนายณรงค์ อุดมลาภ,exสุวัฒน์ มีผิว,inนายธำรงศิลป โพธิสูง,inนางสาวสดใส ช่างสลัก,inนายโกศล เกิดโภคทรัพย์,inนางสาวแสงแข น้าวานิช,inดร.ปภพ สินชยกุล, รองศาสตราจารย์,inสมชาย โพธิสาร,inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา,"การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมทางการค้าในไร่เกษตรกรจังหวัดตาก ระยะที่ 3", รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ลำดับที่ 3, พืช, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 31 2012
2013 inดร.รังสิต สุวรรณมรรคา, ศาสตราจารย์,inนางสาวสดใส ช่างสลัก,inนายโกศล เกิดโภคทรัพย์,inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"ประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืชพาราควอทในการปลูกข้าวโพดหวาน", รางวัลชมเชย การเสนอลงานวิจัยภาคโปสเตอร์, พืช, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 5 2013
2014 inนายสมชัย ลิ่มอรุณ,inนางสาวสดใส ช่างสลัก,inนายโกศล เกิดโภคทรัพย์,inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา,"การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวในระดับไร่กสิกร ปี 25532555", รางวัลชมเชย การเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์, พืช, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 4 2014
2014 exสมชาย โพธิสาร,exสุนันทา สังข์ศิริ,inนายสมชัย ลิ่มอรุณ,inนายธำรงศิลป โพธิสูง,inนางสาวสดใส ช่างสลัก,inนายโกศล เกิดโภคทรัพย์,inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวปวีณา ทองเหลือง,inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา,"การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมก่อนการค้าในระดับไร่กสิกร ปี 25532555", รางวัลที่ 1 การเสนอผลงานภาคโปสเตอร์, พืช, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 4 2014