แน้วโน้มรางวัลของคณพล

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ 2 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 2
2008 inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์,"รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี", , มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย, Feb 11 2008
2016 inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 15 2016