Person Image

  Education

  • ศ.บ.( การเงิน การเงินระหว่างประเทศ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไทย
  • บธ.ม.(การตลาด), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  แน้วโน้มรางวัลของชื่นจิตต์

  Conference Award

  รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

  Publish Year Conference Award 2
  2019 inนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์,"Corporate Brand Personality and Personal Branding Procedures in Non Profit Organization.", Best Paper Presentation Awards by IEDRC Conference (ICMBT2019), , ICMBT 2019, Tokyo, Japan, Jan 10 2019
  2021 inนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์,"ผลกระทบของประสบการณ์ต่อแบรนด์ที่มีต่อคุณค่าแบรนด์ร้านหนังสือ X", Best Paper Award, ไม่ระบุ, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2564, Jul 5 2021