Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2526
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2531
  • D.Dr.(Plant Breeding), ENSA de RENNES University , ฝรั่งเศส, 2542

  แน้วโน้มรางวัลของประพนธ์

  Conference Award

  รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

  Publish Year Conference Award 1
  2003 inนางสาวแสงแข น้าวานิช,inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์,inดร.ประพนธ์ บุญรำพรรณ,"ฝ้ายพันธุ์ใบมีขนกับการเข้าทำลายของเพลี้ยจักจั่น", รางวัลชมเชยผลงานวิจัย ภาคแผ่นภาพ, , สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย, Nov 27 2003