แน้วโน้มรางวัลของบุญส่ง

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ 2 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 4
2009 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 1 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 2 จำนวน 1 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ,"Asian Core Program Lectureship Award", Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia, The Lectureship Award of Asian Core Program (Taiwan), Oct 22 2009
2016 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 15 2016

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 3
2010 inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ,inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์,inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ,inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์,inนางยุพา ปานแก้ว,"ตำรับอาหารไก่สมุนไพรขมิ้นชันสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสในไก่", รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2553 รางวัลประกาศเกียรติคุณ, เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, สภาวิจัยแห่งชาติ, Feb 2 2010
2010 inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ,inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ,inนางยุพา ปานแก้ว,inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์,inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์,"Broiler ration plus Curcuma longa extracts for protection against diseases-causing viruses", รางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) ในงาน Seoul International Invention Fair 2010 (SIIF 2010), , Korea Invention Promotion Association (KIPA) ณ แปซิฟิคฮอลล์ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ , Dec 5 2010
2012 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ,inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ,inนางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, รองศาสตราจารย์,inนางศลิษา สุจิตวรสาร, อาจารย์,"การพัฒนาเทคโนโลยีและการประดิษฐ์สูตรใหม่เพื่อกระตุ้นให้เกิดสารหอมในไม้กฤษณาทุกพันธุ์และทุกแหล่งปลูกในระดับอุตสาหกรรม", ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูง รางวัลระดับ SILVER , , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 26 2012

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2008 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ,inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ,exนางสาวสุธินี บุญอนันต์วงศ์,"Synthesis of 3,6,20-Polyoxygenated Steroids of Marine Origin: Structure/Activity Studies. ", Lectureship Award of Asian Core Program, "Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia", Organic Chemistry, Shanghai Institute of Organic Chemistry, Republic of China, Oct 22 2008