แน้วโน้มรางวัลของนิพนธ์

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2011 inดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์,inดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"การใช้พืชวงศ์กะหลำในการอบดินโดยวิธีชีวภาพในการควบคุมโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียของมะเขือเทศ", รางวัลดีเด่น, การจัดการศัตรูพืช, สมาคมพืชสวนแห่งชาติ, May 20 2011