Person Image

  Education

  • ก.ส.บ., ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2510
  • M.Sc., Univer. of Newcastle, อังกฤษ, 2519

  แน้วโน้มรางวัลของพูลประเสริฐ

  Research/Invention Award

  รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

  Publish Year Output Award 1
  1997 inนายพูลประเสริฐ ปิยะอนันต์, รองศาสตราจารย์,inนายบพิตร ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์,inดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์,"เครื่องปลูกอ้อยเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ", รางวัลที่ 2 จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านการเกษตร ประจำปี 2539. จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ, , ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Feb 2 1997