รางวัลภาควิชาอนามัยชุมชน ปี 2017

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

28

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

26

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มรางวัลภาควิชาอนามัยชุมชน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019201820172014 >>
Publish Year Conference Award 1
2017 inนางสาวดร. รัตนี คำมูลคร, อาจารย์,"Daily incense use and health effects among ThaiVietnamese community in Sakon Nakhon Province, Thailand", Third Place Award, Global Health Graduate Student Poster Contest , , Association of Pacific Rim University (APRU) 2016 by University of New South Wale, Sydney, Australia., Sep 30 2017