รางวัลสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน) ปี 2023

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

1

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มรางวัลสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน)

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023 >>
Publish Year Output Award 1
2023 inนางกิตติมา งามวิไลกร, อาจารย์,inนางสาวธัญลักษณ์ เมืองโคตร, อาจารย์,inนางสาวเบญจวรรณ ศุภภัทรพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Eco-Friendly Textile", Low - carbon for Good Health & Society, Friendly Environment, ผลงานดีเด่นประเภทบทความด้านความยั่งยืนของคณาจารย์และบุคลากร, คณะทำงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Nov 29 2023

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20182012 >>