รางวัลคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปี 2017

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มรางวัลคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20172016 >>
Publish Year Honor Award 1
2017 inดร.นรารัก บุญญานาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก ประจำปี 2559", เศรษฐศาสตร์, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, Feb 2 2017

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162015 >>