รางวัลสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2023

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

1

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มรางวัลสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201620132009 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2023 inดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, รองศาสตราจารย์,"A Study of Google’s Teachable Machine in Detection of Drones", รางวัลชมเชย ภาคบรรยาย, ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติมีเดีย, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, Feb 22 2023