รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปี 2022

22

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

16

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

3

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มรางวัลคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 3
2022 inดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้านวิจัยและนวัตกรรม (นักวิจัยผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด) ประจำปี พ.ศ. 2564", , คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา, Jan 13 2022
2022 inดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้านวิจัยและนวัตกรรม (นักวิจัยผู้มีผลงานวิจัยที่มีค่าการอ้างอิงรวมสูงสุด) ประจำปี พ.ศ. 2564", , คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา, Jan 13 2022
2022 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์,"นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยสำหรับ HOPE MEETING ครั้งที่ 13", , สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) ประเทศไทย และ Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) ประเทศญี่ปุ่น, Mar 7 2022

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20182017201620112010 >>