รางวัลภาควิชาพยาธิวิทยา ปี 2014

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

1

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มรางวัลภาควิชาพยาธิวิทยา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2007 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2014201120102006 >>
Publish Year Output Award 1
2014 inดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์,inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์,"Use of Crude extract product from Capsicum spp.as feed additive", รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 17 2014

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>