รางวัลภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย ปี 2021

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มรางวัลภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202120202019 >>
Publish Year Honor Award 1
2021 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปี 2562", , สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 28 2021