รางวัลภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปี 2021

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920082007 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202120192005 >>
Publish Year Conference Award 1
2021 inดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Large Deflection Analysis of VariableArcLength Pipe Transporting Fluid Using Finite Element Method", บทความวิจัยดีเด่น, วิศวกรรมโครงสร้าง, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26, Jun 24 2021