รางวัลภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2023

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

8

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162010 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 6
2023 inนางสาวดวงทิพย์ กันฐา,inนายวรพจน์ ศตเดชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน,"De – Bugs: Green Insecticide from Eggshells Waste", เหรียญทอง "GOLD MEDAL" และ "WIIPA SPECIAL AWARD", Agriculture, World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) หน่วยงานนานาชาติด้านกรส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ร่วมกับ Chizai Corporation แห่งประเทศญี่ปุ่น, Jul 8 2023
2023 inนางสาวณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน,inนางสาวดวงทิพย์ กันฐา,inนายวรพจน์ ศตเดชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"De-BUGs Organics: Bio-Pesticide from Wasted Eggshells", GOLD, , Indonesia Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA) , Sep 19 2023
2023 inนางสาวณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน,inนางสาวดวงทิพย์ กันฐา,inนายวรพจน์ ศตเดชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"De-BUGs Organics: Bio-Pesticide from Wasted Eggshells", SPECIAL AWARD, , KOREA INVENTION PROMOTION ASSOCIATION ในงาน INDONESIA INVENTORS DAY 2023, Sep 19 2023
2023 inนางสาวณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน,inนางสาวดวงทิพย์ กันฐา,inนายวรพจน์ ศตเดชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"“WIN-Bugs”: Nutritional Supplement for Plants and Insecticide from Discarded Eggshells and Pineapple Peels", รางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ในระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับรางวัล "GOLD MEDAL", ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช), Aug 9 2023
2023 inนางสาวณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน,inนางสาวดวงทิพย์ กันฐา,inนายวรพจน์ ศตเดชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"“WIN-Bugs”: Nutritional Supplement for Plants and Insecticide from Discarded Eggshells and Pineapple Peels", รางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ระดับบัณฑิตศึกษา "รางวัลระดับดีเด่น" , ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช), Aug 9 2023
2023 inนายวรพจน์ ศตเดชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน,"BioCa: Plant Bio-Calcium Booster", The 3rd Prize of Inventions Geneva Award on stage , , สมาพันธรัฐสวิส, Dec 8 2023

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2023 inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายวัชมา โพธิ์ทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.สุวรรณ หอมหวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"DEM Simulation of the Flow Pattern in a Grain Silo Using Opensource Software", รางวัลระดับดี , ประเภทบทความวิจัย, ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , Apr 4 2023
2023 inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์,"Factors Affecting of the Occupant Comfort in Airconditioning", บทความระดับดี, computational simulation technic, คณะกรรมการ MeNett, Jul 28 2023