รางวัลภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2020

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162010 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2020 inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Numerical Simulation of the Shaking Separation Phenomenon of Paddy and Brown Riceusing the Discrete Element Method", บทความคุณภาพดีเด่น อันดับที่ 3, รางวัลบทความดีเด่น (โครงงานวิศวกรรมอาหาร ระดับปริญญาตรี), การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 6 (FENETT 2020)โดย ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน, Mar 6 2020