รางวัลภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ปี 2016

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

27

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

1

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20092008 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201320102008 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2016 inนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์,inนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวภารดี แซ่อึ้ง,"A study development and evaluation of biogas production and distribution systems in Thamanao subdistric, Chaibadan distric, Lopburi province.", รางวัลโครงการพัฒนาวิชาการดีเด่นวงเงินว่าจ้างมากกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไป, , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, Jul 1 2016