รางวัลภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ปี 2022

21

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

17

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

1

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20092008 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201320102008 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20222016201120102006 >>
Publish Year Conference Award 1
2022 inดร.ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย, อาจารย์,inดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์,inดร.ปุณยวีร์ เดชครอง,"Morphological observation of a variegated tomato plant induced by EMS", The Best Poster Presentation (General Presenter) for Biological Session, , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย, Mar 31 2022