รางวัลคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2020

36

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

22

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

48

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

3

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มรางวัลคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 3
2020 inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Numerical Simulation of the Shaking Separation Phenomenon of Paddy and Brown Riceusing the Discrete Element Method", บทความคุณภาพดีเด่น อันดับที่ 3, รางวัลบทความดีเด่น (โครงงานวิศวกรรมอาหาร ระดับปริญญาตรี), การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 6 (FENETT 2020)โดย ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน, Mar 6 2020
2020 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์,"Moisture Analyzer for dried, roasted fish sheet and fish strip based on NIR technique.", รางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการดีเด่น (อันดับที่ 1) ระดับชาติ , , คณะวิศวกรรมศาตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ, Mar 6 2020
2020 inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Preliminary Performance Test of an Unmanned Aerial Vehicle for Agricultural Spraying", รางวัลผลงานวิจัยคุณภาพ ภาคบรรยาย ระดับดีเด่น, สาขาวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 2 2020