รางวัลภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ปี 2019

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มรางวัลภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162013 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192014 >>
Publish Year Conference Award 1
2019 inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Knowledge management of utilization from sugarcane bagasse as a animal feed, Banpong District, Rachaburi Province", รางวัลชมเชย ภาคบรรยาย สาขาโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง ประเภทอาจารย์/นักวิจัย การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562, สาขาโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง ประเภทอาจารย์/นักวิจัย, สมาคมสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย, Jun 15 2019