รางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว ปี 2021

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016201520142008 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2021 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"The effect of functional balance training on the balancing abilities of those who wear high-heeled shoes", รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2562, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 28 2021

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162015 >>