รางวัลภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล ปี 2022

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

5

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

1

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162014 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212014201220112010 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022201920162014 >>
Publish Year Conference Award 1
2022 inดร.สิทธิพงศ์ รักตะเมธากูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.พรพิศ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์,"Statistical Model Which Show the Related Factors Affecting Export Prices of Thai Hom Mali Rice 100%", รางวัลวิจัยคุณภาพ ภาคโปสเตอร์ ระดับดีเด่น, สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 8 2022