รางวัลภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล ปี 2019

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162014 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212014201220112010 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022201920162014 >>
Publish Year Conference Award 1
2019 inดร.สิทธิพงศ์ รักตะเมธากูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.พรพิศ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์,"Mathematical model of appropriate time period for rice cultivation in Ubon Ratchathani province", รางวัลงานวิจัยคุณภาพ ภาคบรรยาย ระดับดีเด่น, สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 3 2019