รางวัลภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล ปี 2014

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

21

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

10

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162014 >>
Publish Year Honor Award 2
2014 inดร.จิระศักดิ์ มงคลเคหา, รองศาสตราจารย์,"การศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต", คณิตศาสตร์, มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ, Aug 31 2014
2014 inนางพิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลชมเชย ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภทการนำเสนอแบบโปสเตอร์", , สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, May 2 2014

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212014201220112010 >>
Publish Year Output Award 3
2014 inดร.ศศิน เทียนดี, อาจารย์,"Information Management System for Preparation Operation Room", ผลงานระดับดีจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (National Software Contest 2014 : NSC2014) ระดับภูมิภาคตะวันตก, , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, Jan 9 2014
2014 inดร.ศศิน เทียนดี, อาจารย์,"Android Application Assisted Learning Image Recognition For The Blind", ผลงานระดับดีจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (National Software Contest 2014 : NSC2014) ระดับภูมิภาคตะวันตก, , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, Jan 9 2014
2014 inดร.ศศิน เทียนดี, อาจารย์,"Computer Aided Creating a Presentation for the Blind", ผลงานระดับดีจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (National Software Contest 2014 : NSC2014) ระดับภูมิภาคตะวันตก, , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, Jan 9 2014

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022201920162014 >>
Publish Year Conference Award 5
2014 inดร.ศศิน เทียนดี, อาจารย์,"Information Management System for Preparation Operation Room", รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดีเด่น, , 2nd The ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC-2014), Feb 21 2014
2014 inดร.ศศิน เทียนดี, อาจารย์,"3D Games for Autistic Children", รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดี, , 2nd The ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC-2014), Feb 21 2014
2014 inดร.ศศิน เทียนดี, อาจารย์,"Android Application Assisted Learning Image Recognition For The Blind", รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดี, , 2nd The ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC-2014), Feb 21 2014
2014 inดร.ศศิน เทียนดี, อาจารย์,"Typing Practice System for Children with Autism", รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดีเด่น, , 2nd The ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC-2014), Feb 21 2014
2014 inนางพิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์,"Sales Forecasting of Chinese Cake Using Time Series Forecasting Techniques", รางวัลชมเชยในการเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภทการนำเสนอแบบโปสเตอร์, , มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, May 2 2014