รางวัลภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล ปี 2012

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

2

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162014 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212014201220112010 >>
Publish Year Output Award 2
2012 inดร.ศศิน เทียนดี, อาจารย์,inนางสาวปรวี วงศ์สวัสดิ์สุริยะ, อาจารย์,inดร.สราวุธ คลอวุฒิมันตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Android Application for Index Biological Diversity Calculation", ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, Oct 22 2012
2012 inดร.ศศิน เทียนดี, อาจารย์,inนางสาวปรวี วงศ์สวัสดิ์สุริยะ, อาจารย์,inดร.สราวุธ คลอวุฒิมันตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Android Application for Dispersal Index Using Nearest NeighborMethod", ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, Oct 22 2012

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022201920162014 >>