รางวัลสายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ ปี 2016

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

14

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

3

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มรางวัลสายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2014201220112010 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162014 >>
Publish Year Conference Award 1
2016 inดร.จิระศักดิ์ มงคลเคหา, รองศาสตราจารย์,"Fixed point theorems for simulation functions in $\mbox{b}$metric spaces via the $wt$distance", ACFPTO 2016, , Best Oral Preentation, May 20 2016