รางวัลคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2022

100

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

25

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

7

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

45

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

7

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มรางวัลคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 4
2022 inดร.ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ", ด้านการวิจัยและนวัตกรรม, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Aug 31 2022
2022 inดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น ด้านการวิจัยและนวัตกรรม สายวิทยาศาสตร์", , คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, Aug 31 2022
2022 inดร.อานนท์ ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์,"บุคลากรสายการวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรมสายวิทยาศาสตร์ กล่มอายุมากกว่า 40 ปี", ด้านการวิจัยและนวัตกรรมสายวิทยาศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, Aug 31 2022
2022 inสุทธิพจน์ วงศ์ฤกษ์ดี, รองศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2563", , สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 28 2022

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2022 inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"SYNBIO TOTAL RICE HEALTH PRODUCT", รางวัลระดับดีเด่นและรางวัลเหรียญทอง ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565, , สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, Aug 5 2022

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2022 inดร.ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Screening of Thai red holy basil cultivars for a nutraceutical by bioactive and Eugenol synthase gene expression analysis", รางวัลนำเสนอดีเด่นระดับเหรียญทอง, สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ, มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง, Aug 29 2022
2022 inดร.ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Nutraceutical properties of Thai red holy basil", รางวัลนำเสนอดีเด่นระดับเหรียญทอง, สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ, มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง, Aug 29 2022