รางวัลสำนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2019

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

2

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มรางวัลสำนักงานมหาวิทยาลัย

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920112010 >>
Publish Year Output Award 1
2019 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์,inนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์,"โครงการบูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสูง: ข้าวไซ์เบอร์รี่", ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น ๖๐ ปี วช., มิติการนำไปใช้ประโยชน์ฺด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, Oct 28 2019

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192008 >>
Publish Year Conference Award 1
2019 inดร.นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์,"Effects of Planting Date and Variety on Yield Components and Herbage Yields of Rice", งานวิจัยคุณภาพ ภาคบรรบาย ระดับดีเด่น, ส่งเสริมการเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, Dec 2 2019