รางวัลภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2018

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

1

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มรางวัลภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20182017201620102008 >>
Publish Year Conference Award 1
2018 inนางสาวดวงดาว ขันบุตรศรี,inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Contamination of Streptococcus suis in pork and offal in central region of Thailand", รางวัลชมเชย, สัตวแพทย์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 30 2018