รางวัลคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 2023

30

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

22

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

2

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มรางวัลคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022201620092008 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2023 inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Antioxidant activities of ethanolic extract from Kratom (Mitragyna speciosa) leaf", รางวัลดีเด่นในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Apr 20 2023
2023 inดร.พรพิมล เมธีนุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Pulse Electric Assisted Extraction of Pinostrobinenriched extract from Finger Root Rhizome (Boesenbergia rotunda (L.))", EXCELLENT POSTER PRESENTATION, เคมี, 14th Science Research Conference held on 25-26 May 2023 at the School of Science, University of Phayao, May 26 2023