รางวัลศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ปี 2006

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

1

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มรางวัลศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2006 >>
Publish Year Honor Award 1
2006 inดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ,"รางวัลผลงานดีเด่น บุคลากร สายสนับสนุน ด้านบริการ ประจำปี พ.ศ. 2548 ของ ที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)", มหาวิทยาลัยเชี่ยงใหม่, ปขมท. (ที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย), Feb 2 2006

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2005 >>