รางวัลภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปี 2016

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

22

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

7

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มรางวัลภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201620152009 >>
Publish Year Honor Award 4
2016 inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 15 2016
2016 inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 15 2016
2016 inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลงานวิจัยคุณภาพระดับดีเด่น", วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Dec 8 2016

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201620132010 >>
Publish Year Output Award 3
2016 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์,inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์,inดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์,"การประเมินวัฏจักรชีวิตนำอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่การค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน", รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557 ระดับ SILVER, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 15 2016
2016 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์,inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์,"Innovative and Eco-Tableware Design from Oil Palm Bio-composite", ITEX Bronze Medal, , Malaysian Invention and Design Society, May 14 2016
2016 inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์,inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์,"Innovative and Eco-Tableware Design from Oil Palm Bio-composite", Excellence Award, , Russian House for International Scientific and Technological Cooperation, May 13 2016

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015201420122008 >>