รางวัลภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปี 2015

18

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

30

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

2

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มรางวัลภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201620152009 >>
Publish Year Honor Award 1
2015 inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์,"ผลงานวิจัยเด่น ปี 2557 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย", , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, May 21 2015

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201620132010 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015201420122008 >>
Publish Year Conference Award 1
2015 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์,inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์,"Global Initiative on UPCYCLE Carbon Footprint Certification and Label Systems for Creative Waste Management and Greenhouse Gas Reduction", Best Paper Award, , 9th International Symposium on Environmentally Conscious Design and Inverse Manufacturing, Dec 4 2015