รางวัลภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปี 2013

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

30

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

2

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มรางวัลภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201620152009 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201620132010 >>
Publish Year Output Award 2
2013 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์,"เครื่องมือคำนวณและข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร", รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2555, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 3 2013
2013 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์,inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์,"การพัฒนากรอบการดำเนินการและฐานข้อมูลเพื่อรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดการประเมินตลอดวงจรชีวิต", ผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2556, , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจับ (สกว.), Dec 12 2013

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015201420122008 >>