รางวัลภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปี 2008

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

1

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มรางวัลภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201620152009 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201620132010 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015201420122008 >>
Publish Year Conference Award 1
2008 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์,"Production of building material from waste", Popular vote รางวัลที่ 1, พลังงานและสิ่งแวดล้อม, IRPUS-สกว, Mar 28 2008