รางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2018

54

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

30

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

29

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

6

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 3
2018 inดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, รองศาสตราจารย์,"Continuous Flow Ohmic Heater for Liquid Foods and Beverage", รางวัลระดับดีเด่น (รางวัลที่ 1) สำหรับรางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการ , , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), Aug 12 2018
2018 inดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, รองศาสตราจารย์,"Food Products for Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Cases Processed by Ohmic Heating", รางวัลระดับเหรียญเงิน สำหรับรางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา, , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), Aug 12 2018
2018 inดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, รองศาสตราจารย์,"Continuous Flow Ohmic Heater for Liquid Foods and Beverage", รางวัลระดับเหรียญเงิน สำหรับรางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา, , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), Aug 12 2018

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2018 inดร.เยาวภา หล่อเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์,"Salt Reduction in Fried Potato Sticks with the Addition of Szechuan Pepper (Zanthoxylum simulans)", Best poster presentation award - Third prize, -, The 2nd International Flavor and Fragrance Conference, May 31 2018