รางวัลภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปี 2023

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

1

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มรางวัลภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2023 inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์,inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์,inนางสาวอุศมา สุนทรนฤรังษี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Pepperra: Plant based functional ice cream with yeast protein and bell pepper จากการประกวด ASEAN-ASSET FIN-TU 2023 Product Development Competition", รางวัลชนะเลิศ, Product Development, Queen’s University Belfast, สวทช. และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Nov 14 2023

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด