รางวัลฝ่ายบริการ ปี 2020

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มรางวัลฝ่ายบริการ

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>
Publish Year Conference Award 1
2020 inนางสาวสมใจ ขุนเจริญ,inดร.กนก สุขมณี,inนายณัฐวุฒิ นันทปรีชา,"The Study of user needs for Kasetsart University Library services using a focus group study and indepth interview", รางวัลระดับดี การนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทโปสเตอร์, กลุ่มการบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) การบริหารการบริการจากประสบการณ์ของลูกค้า (CEM), ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET), Jan 9 2020