รางวัลภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง ปี 2018

24

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

1

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มรางวัลภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201820092008 >>
Publish Year Output Award 1
2018 inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์,inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"KUCheck-F FMDV-NSP ELISA (mu3ABC ELISA)", รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 รางวัลระดับดีมาก, เกษตรศาสตร์และชีวภาพ, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งช่าติ, Feb 2 2018

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016200720062004 >>