รางวัลสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม ปี 2016

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

25

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

1

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มรางวัลสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>
Publish Year Conference Award 1
2016 inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์,inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์,inนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์,"Clients’ Satisfaction on Flood Prevention and Mitigation in Pak Kret Municipality Area, Year 2011", รางวัลนำเสนอบทความดีเด่น, , คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, May 13 2016