รางวัลคณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน ปี 2021

51

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

64

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

70

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

5

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มรางวัลคณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 2
2021 inดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2562", , สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. , Oct 28 2021
2021 inดร.อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์," รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2562", , สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 28 2021

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 3
2021 inดร.ชิดตะวัน ชนะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Human Capital and Economics Growth: Case Study in Association of Southeast Asian (ASEAN)", รางวัลนำเสนอดีเด่น, ในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์, การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5, Apr 30 2021
2021 inนางสาวสุวรรณา สายรวมญาติ, อาจารย์,inดร.โสภณ แย้มกลิ่น, อาจารย์,"The Comparison of Customer Journey in Purchasing Fresh Fruit between Offline and Online Channel", Best Paper Award, , 18th National Graduate Conference on 31 May 2022 at Rajamangala University of Technology Thanyaburi, May 31 2021
2021 inดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์,"Evaluating Impacts of the Big Farm Program on Economic Performance and Viability of Rice Farming in Thailand", Best Paper Award, , International Social Sciences and Business Research Conference (ISSBRC), Jul 4 2021