รางวัลคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ปี 2022

126

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

25

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

28

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

1

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มรางวัลคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2022 inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์,"The Study of Grade 9 Students’ Mental Models on Natural Phenomena Influenced by the Sun Earth Moon Interaction", รางวัลระดับดี การนำเสนองานวิจัยแบบปากเปล่า , การศึกษา, มหาวิทยาลัยทักษิณ , Mar 25 2022