รางวัลภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 2020

28

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

16

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

16

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

2

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2020 inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติประจำปี 2561", , สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 27 2020

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020201020092008 >>
Publish Year Output Award 1
2020 inนางสาวสุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายปรัชญา จันทร์ศักดิ์,inดร.วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"KU Trash Sweeper", รางวัลชมเชย บุคลากรประเภทซีเนียร์ การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Dec 15 2020

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2014201220102008 >>